Giảng viên

Nguyễn Đức Ngọc

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 12/ 06/ 2018

  • Bình luận 0 Bình luận

Nguyễn Đức Ngọc | Giảng viên NIIT - ICT Hà Nội

A. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Nguyễn Đức Ngọc

Chức vụ: Project Manager

Companny: ShareDat

Học vấn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Expert: C/ C++, Java, VC++ 6.0, VC#...

Kinh nghiệm làm việc: >08 năm

B. DỰ ÁN THAM KHẢO
Tên dự án Khách hàng
1. FLARE ShareDat
2. Optical fiber flux ShareDat
3. Ministry of Public Security X-Film management ShareDat
4. EPSON Scanner Avasys Vietnam Co., Ltd
5. NSC Avasys Vietnam Co., Ltd
6. Easy Image Converter Avasys Vietnam Co., Ltd
...