Kiến thức lập trình

Cú pháp JavaScript cơ bản

  • Tác giả NIIT - ICT HANOI

  • Ngày đăng 25/ 09/ 2019

  • Bình luận 0 Bình luận

Trong bài viết hướng dẫn tự học Javascript này, bạn sẽ học cách viết code JavaScript, sử dụng cú pháp Javascript cơ bản.

 

Tìm hiểu Cú pháp Javascript cơ bản

 

Tìm hiểu Cú pháp Javascript cơ bản

 

Hiểu cú pháp Javascript

 

Cú pháp của JavaScript là tập hợp các quy tắc xác định chương trình JavaScript có cấu trúc chính xác.

Một JavaScript bao gồm các câu lệnh JavaScript được đặt trong các thẻ HTML <script> </script> trong một trang web hoặc trong tệp JavaScript bên ngoài có phần mở rộng .js.

Ví dụ sau đây cho thấy các câu lệnh JavaScript trông như thế nào:

 

var x = 5;
var y = 10;
var sum = x + y;
document.write(sum); // In ra tổng x + y

 

Bạn sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong các chương sắp tới.

 

Viết Hoa - thường trong Javascript

 

JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là các biến, từ khóa ngôn ngữ, tên hàm và các mã định danh khác phải luôn được nhập với chữ viết nhất quán.

Ví dụ, biến myVar phải được gõ myVar chứ không phải MyVar hoặc myvar.

Tương tự, tên phương thức getEuityById() phải được nhập với trường hợp chính xác không phải là getEuityByID().

 

var myVar = "Hello World!";
console.log(myVar);
console.log(MyVar);
console.log(myvar);

 

Nếu bạn kiểm tra bảng console trong trình duyệt bằng cách nhấn phím f12 trên bàn phím, bạn sẽ thấy một dòng giống như thế này: 'Uncaught ReferenceError: MyVar is not undefined'.

 

Comment trong Javascript

 

Một comment (nhận xét) chỉ đơn giản là một dòng văn bản hoàn toàn bị bỏ qua bởi trình thông dịch JavaScript. (Có nghĩa là Comment đoạn code thì đoạn code đó sẽ không hoạt động nữa)

 

Comment thường được thêm vào với mục đích cung cấp thêm thông tin liên quan để người đọc có thể hiểu code có ý nghĩa gì.

 

Nó sẽ không chỉ giúp bạn hiểu code của bạn khi bạn làm việc với chúng trong một khoảng thời gian mà còn giúp các lập trình viên khác có thể hiểu bạn đang viết gì để phối hợp, sửa chữa, tiếp nhận.

 

JavaScript hỗ trợ comment dòng đơn cũng như các comment nhiều dòng. Comment một dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép (//), theo sau là văn bản nhận xét. Đây là một ví dụ:

 

// This is my first JavaScript program
document.write("Hello World!");

 

Trong khi đó, một comment nhiều dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo và dấu hoa thị (/*) và kết thúc bằng dấu hoa thị và dấu gạch chéo (*/). Đây là một ví dụ về một comment nhiều dòng.

 

/* This is my first program 
in JavaScript */
document.write("Hello World!");

 

Lời kết

 

Như vậy, qua bài này bạn đã biết về một số cú pháp cơ bản của Javascript, cách comment một dòng, comment đa dòng và nguyên tắc phân biệt Hoa - thường trong Javascript.

 

Chúng ta sẽ làm quen nhiều hơn với cú pháp Javascript trong các ví dụ trong những bài học kế tiếp.