Tham quan, Phỏng vấn tại doanh nghiệp FPTS 25/05/2018